(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bệnh và thuốc : Có rất nhiều bệnh có thể không cần phải dùng tới thuốc, bệnh này xảy ra cũng có thể là...