By

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Là một quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới, nước ta được thiên nhiên ưu đãi cả về phong cảnh và đang dạng...