thuylt on 05th May

Hè đang đến rất gần báo hiệu sự thất thường khô nóng khó có thể nói trước điều gì. Những...