(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin sức khỏe: Việc giảm viện phí lần này kéo theo nguồn thu của các bệnh viện giảm mạnh khiến nhiều người...