(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tin sức khỏe :  Sự “ra đi” của người này, có khi lại là một cơ hội sống cho nhiều người khác....